سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1386

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

عزت اله تیموری – موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
مهدی رضاپور – موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
علیرضا بابائی ماهانی – موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

چکیده:

زمینلرزه 11 فروردین ماه 1385 چالان چولان دشت سیلاخور با بزرگای ) IGTU ) (Mn=6) 6 و بزرگای 6/1 در مقیاس امواج محلی ) ) IIEES ) ( Ml=6.1 ، بزرگای گشتاوری ) Harvard & NEIC ) ( Mw=6.1 ) 6/1 ، ساعت 01:17:52 به وقت بین المللی 04:47:52 ) UTC به وقت محلی ) در مختصات دستگاهی 48/91 درجه طول خاوری و 33/62 درجه عرض شمالی به وقوع پیوست . این زمینلرزه دارای بیش از 200 پسلرزه با بزرگی هایی در محدوده 2 تا 5/2 در فاصله زمانی یک ماه پس از زمینلرزه بوده که توسط ایستگاههای مرکز لرزه نگاری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران به ثبت رسیده است . در این مطالعه به منظور تعیین گسل مسبب، از توزیع رومرکز پسلرزه ها، برازش صفحه به پسلرزه ها با توجه به توزیع عمقی آنها به روش کمترین مربعات، ترسیم منحنی های هم شتاب با استفاده از اطلاعات شتابنگاشتی مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن و مقطع زنی در امتداد و عرض گسل اسفاده گردید . بر اساس نتایج بدست آمده، گسل مسبب این زمینلرزه، گسل درود با روند شمالغربی – جنوب شرقی میباشد .