سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

معصومه آقابابایان – دانشجوی کارشناسی ارشد میکروبیولوژی
محمدعلی ضیاء – استادیار دانشگاه آزاد خوراسگان اصفهان
مهران مجلسی – دانشگاه آزادفلاورجان
محبوبه مدنی –

چکیده:

یکی از مهمترین مایکوتوکسینها آفلاتوکسین ها به شمار می آیند افلاتوکسین ها خاصیت سرطانزایی موتاژنی و تراتوژنی دارند که برای سلامتی انسان و حیوان مضر میب اشند آنها اغلب توسط قارچهای آسپرژیلوس فلاووس پارازیتیکوس و نومیوس تولید می شود این قارچها درگندم ذرت جو نان و سای رمواد غذایی یافت می شوند هنگامی که حیوان خوراک آلوده AFB1 مصرف کند AFB1 دربدن او متابولیزه شده و بصورت AFB1 درشیر آن ظاهر میشود هدف ازانجام این مطالعه تعیین AFB1 درنمونه های شیر دامداریهای صنعتی با الیزا می باشد 40نمونه شیرخام درطول 8 ماه بطور تصادفی ازتعدادی از دامداریهای صنعتی جمع اوری و پس ازمراحل آماده سازی به روش الیزا انالیز شد.