سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مهندسی، هنر و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

سیده مریم افضلی – دانشجوی دکتری اقلیم شناسی کشاورزی دانشگاه اصفهان

چکیده:

در این مطالعه تحلیل روند آماری بارش در مقیاس سالانه و فصلی در ایستگاه از حوضه کارون بزرگ انجام گرفت.برای این منظور ابتدا وهعیت بارش ووهه و رژیم فصلی بارش تشریح گردید درادامه خشکسالی هر ایستگاه از شاخص بارش استاندارد شده SPI محاسبه و سپس تغییرپذیری عوامل مورد مطالعه با استفاده از آزمون ناپارامتریک من کندال صورت گرفت.نتایج تحلیل روند مقدار بارش سالانه نشان داد که قوی ترین روند منفی و معنادار در ایستگاه های رامهرمز و بهبهان با شاخص Z به ترتیب 2/73-و-1/93 می باشد اما روند مثبت درهیچ کدام ازایستگاه ها معنادار نیست نتایج تحلیل های سالانه و فصلی باتوجه به بحرانهای خشکسالی سالهای اخیر بسیارقابل توجه است