سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین همایش ملی تخصصی علوم کشاورزی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

معصومه محمودی میمند – عضو هیات علمی پژوهشگاه استاندارد ، پژوهشکده غذایی و کشاورزی، گروه پژوهشی مواد غذایی
منصوره مظاهری – کارشناس مسئول پژوهشی پژوهشگاه استاندارد، پژوهشکده غذایی و کشاورزی، گروه پژوهشی مواد غذایی

چکیده:

تعیین ناثیرات بالقوه تغییرات قابل پیش بینی اقلیم، بر ایمنی غذا و کنترل آن ها در تمام مراحل زنجیره غذایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف، افزایش آگاهی در این زمینه و تسهیل همکاری های بین المللی برای فهم شرایط تغییر ایمنی غذا و ارائه راهکارهایی برای آن می باشد. عوامل بیماری زای ناشی از غذا شامل بیماری های مشترک بین انسان و حیوان، آلودگی مایکوتوکسین، سموم بیولوژی در فرآورده های شیلات و آلودگی های محیط زیستی در این زمینه با اهمیت می باشند. در این مقاله همچنین به نیاز به توجه کافی به ایمنی غذا در هنگام عمل آوری، اهمیت بیشتری داده شده است تا بتوان شرایط اضطراری ناشی از حوادث اقلیمی شدید را به طور موثری مدیریت کرد. عدم قطعیت زیادی در خصوص مفاهیم احتمالی ایمنی غذا در تغییرات اقلیمی وجود دارد. این مقاله، برخی تاثیرات قابل انتظاری را که توسط یافته های علمی تایید می شوند را مورد بررسی قرار می دهد.