سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی فرسایش بادی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

منیژه قهرودی تالی – دانشیار گروه جغرافیای طبیعی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

سالهای اخیر وقوع طوفانهای گردوغبار ابعاد تازه ای به خود گرفته است و به یک بحران جدی منطقه ای تبدیل شده است دراین پژوهش به منظور بررسی الگوی فضایی طوفانهای گردوغبار درا یران از امار سال 85-70 در 6 شاخص تعداد طوفانها طول مدت رخداد، تعداد کانونهای بحرانی، مساحت کانونهای بحرانی، سطوح تحت تاثیر طوفان و میزان خسارت سالیانه به منابع زیستی و تاسیسات استفاده شدها ست تا الگوی فضایی خطرپذیری ناشی از طوفانهای گردوغبار شناسایی شود برای این منظور پس از یکسان سازی داده ها از توابع SUM,Majority استفاده شدهاست نتایج به دست آمده نشان داد که بیشترین وقوع و ابعاد طوفان ها و خسارات ناشی از آن در استانهای سیستان و بلوچستان و 3 استان خراسان امار استانهای خراسان تفکیک نشده است می باشد روزنامه ها و سایتهای خبری اینترنت، وقوع طوفانهای گردوغباری را خبر می دهد که از سمت غرب بویژه از طرف کشور عراق ایران را تحت تاثیر قرار میدهد گروهی از محققین علت وقوع این رخداد هاه را خشک شدن تالابهای هورالعظیم و هورالهویزه، و هورالحمار در کشور عراق میدانند برای اینمنظور تصاویر MODIS ماه جولای سال 2009 مورد بررسی قرار گرفت.