سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیده هدی نوربخش – دانشگاه شاهد
علی مطیع نصرآبادی – دانشگاه شاهد

چکیده:

این تحقیق تغییرات باندهای فرکانسی مغز را درنتیجه خستگی ذهن دریک فعالیت مبتنی برتوجه ماندگار بررسی می کند بدین منظور ۱۵ سوژه تحت آزمون عملکرد پیوسته CPT قرارگرفتند این آزموندر۴ مرحله متوایل و بدون وقفه انجام گرفت و سیگنال EEG سوژه ها درطول این آزمونها ثبت گردید سپس با استفاده از تبدیل ویولت ویژگیهای زمان و فرکانسی سیگنال eEG استخراج گردید با انجام آزمون آماری ANOVA ویژگیهایی که درطول ۴ مرحله تفاوت معنادار را نشان دادند مشخص شده و درنهایت از روی این ویژگیها نشان داده شد که باندهای فرکانسی بتا تتا گاما دلتا با جلورفتن زمان آزمایش و افزایش فعالیت و خستگی ذهنی تغییر افزایش یا کاهش داشته اند.