سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

محمود اصل محمدی زاده –
محسن قنبرزاده –
رحمان افسرده بخشایش –
سعید شاکریان –

چکیده:

هدف این مقاله بررسی اثر فعالیت فزاینده ی درمانده ساز در دو فصل (زمستان و بهار) بر بروز عارضه برونکواسپاسم ناشی از ورزش نوجوانان تمرین کرده و تمرین نکرده می باشد. 20 نوجوان پسر ورزشکار بالای 17 سال (گروه ورزشکار) و 20 پسر نوجوان غیر ورزشکار با ویژگی مشابه بالای 17 سال (گروه غیر ورزشکار) در دو محیط (دمای 1/9 (درجه سانتیگراد)±10/1 و رصوبت نسبی 5/75 ±50% و 1/8(درجه سانیتگراد)±25/2 و رطوبت نسبی 4/48±50%) پروتکل ورزشی فزاینده درمانده ساز را روی تردمیل اجرا کردند. مانور FVC) Forced Vital ) Capacity برای ارزیابی شاخص های FEV1) Expiratory volume in 1second ) و (PEFR) peak Expiratory Flow Rate ) که نشان دهنده برونکواسپاسم ناشی از ورزش هستند، قبل و پس از فعالیت هوازی در دقایق 1، 30، 60 دوره بازیافت اجرا شد. نتایج نشان داد هر دو گروه ورزشکار و غر ورزشکار در شاخص های FEV1 و PEF در تمام دقایق پس از فعالیت نسبت به قبل از فعالیت کاهشی را نشان دادند. میانگین شیوع آسم در گروه ورزشکار و غیر ورزشکار در فصل بهار به ترتیب 23/33 درصد و 11/66 درصد در شاخص FEV1، 31/66 و 11/66% در شاخص PEF بود. در فصل زمستان نیز میانگین وقوع در شاخص FEV1 و PEF به ترتیب 23/33 و 41/66 درصد برای گروه ورزشکار و 15 درصد و 21/66 درصد برای گره غیر ورزشکار رخ داد.