سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

سمیه قاسمی عمران – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم باغبانی دانشگاه گیلان
محمود قاسم نژاد – استادیار گروه علوم باغبانی دانشگاه گیلان
عبدالله حانم زاده – دانشیار گروه علوم باغبانی دانشگاه گیلان
داود بخشی – استادیار گروه علوم باغبانی دانشگاه گیلان

چکیده:

در این پژوهش تاثیر شرایط دمایی در ضمن دوره رشد نمو گل ها بر غلظت آنتوسیانین, ظرفیت آنتی اکسیدانی عصاره گلبرگی, پراکسیداسیون لیپیدها و عمر ماندگاری سه رقم گل آلسترومریابوردئوکس,سوکاری و مودنا مورد بررسی قرار گرفت. میانگی دمای داخل گلخانه های پلاستیکی در ضمن دوره پرورش گل ها از تیر تا آذرماه به ترتیب برابر با 15/44,22/5,25/2,28/08,28/9 و 14 درجه سانتیگراد بوده است. نتایج نشان داد که کاهش دما در ماه ها آخر باعث افزایش رنگیزه آنتوسیانین و عمر ماندگاری هر سه رقم گل بریده آلسترومریا گردیده است. بطوریکه گل هایی که در پاییز با میانگین دمایی پایین تر تولید شدند از کیفیت رنگ گیری و عمر ماندگاری بالاتری برخوردار بودند. همچنین بیشترین فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره گلبرگی در ماه های مهر و آبان مشاهده گردید. در بین ارقام مختلف, رقم سوکاری بالاترین عمر ماندگاری را نشان داده است.