سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

وحید صیادی – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات
علیرضا پورابوقداره – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات
محمدجواد زارع – عضو هیئت علمی دانشگاه ایلام
محمدرضا نقوی –

چکیده:

دراین تحقیق تاثیر پیش تیمار بذرگیاه زراعی ماش برتغییرات ساختاری و فیزیولوژیک آن تحت شرایط مزرعه مورد بررسی قرارگرفت پیش تیمار بذر با دوسطح هورمون رشد 2.4-D و باکتری آزوسپیریلوم تیمارهای آزمایش را شامل می شدند آزمایش بصورت فاکتوریل درقالب بلوک کامل تصادفی با چهار تکرار انجام گرفت رقم مورد استفاده دراین تحقیق بومی استان ایلام بود نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که اختلاف بین سطوح عامل هورمون برای صفات شاخص سطح برگ وزن ترریشه وزن خشک ریشه و تعدادانشعابات ریشه معنی دار گردید که نشان دهنده تاثیر مثبت پیش تیمار هورمون بررقم مورد مطالعه می باشد ازطرف دیگر اختلاف بین سطوح عامل باکتری برای صفات شاخص کلروفیل وزن ترریشه وزن خشک ریشه و تعدادانشعابات ریشه معنی دار شد اثرمتقابل باکتری با هورمون برای هیچ کدام از صفات مورد مطالعه معنی دار نشد.