سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سعید نواب پور – عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

تخریب لایه اوزون استراتوسفر باعث افزایش تابش پرتو فرا بنفش می شود. هرگونه گیاهی پاسخی متفاوت به این پرتو می دهد. با توجه به اهمیت تغییرات بیان ژنهای فتوسنتزی در شرایط تنش پرتو تابیUV-B و بررسی همزمان افت نسبی میزان کلروفیل این مطالعه تنظیم و طرح ریزی شده است. بذور گیاه کلزا واریته فالکون در شرایط بستر سبک کشت و در مرحله چهار برگی جهت بهارهسازی در دمای 4 درجه سانتیگراد قرار گرفت و پس از آن به گلخانه منتقل شد. مطالعه به صورت تکراردار و در قالب طرح کاملا تصادفی با 4 تیمار UV-B و 5 تکرار انجام شد. نمونه برداری در مرحله حداکثر رشد رویشی از برگ انجام شد. پس از استخراج RNA و تخلیص آن با بلات کردن ژل انتقالRNA به غشا حساس نایلونی صورت گرفت. پس از آن با پروب کردن کلون هایLhbc و RBCS ژن های فتوسنتزی) الگوی بیان این ژن ها ارزیابی گردید. روند کاهش میزان کلروفیلa با افزایش میزان دوره پرتوتابی دارای شیب ثابتی بود در حالی که در مورد کلروفیلb میزان کاهش در تیمارهای شدیدترUV-Bهر دو روز ) ثبات نسبی بیشتری داشت. شدت کاهش در کلونRBCS بیشتر بود. این موضوع حساسیت بالای این ژن را به افزایش رادیکالهای آزاد اکسیژن نشان می دهد.