سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی فرسایش بادی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سعید حجتی – دانشجوی دکترا
حسین خادمی – استاد گروه خاکشناسی دانشگاه صنعتی اصفهان
احمد لندی – دانشیار گروه خاکشناسی

چکیده:

گردوغبار یکی از پدیده های جوی است که اثار و پیامدهای زیست محیطی نامطلوبی برجای می گذارداطلاعات کمی در رابطه با نحوه تاثیرگذاری اقلیم بر خصوصیات کانی شناسی و نرخ ترسیب ذرات گردوغبار در کشور وجود دارد لذا این مطالعه با هدف بررسی تاثیر اقلیم بر ترکیب کانی شناختی و نرخ ترسیب ذرات گردوغبار و بررسی تاثیر بروز طوفانهای گردوغبار بر پارامترهای مذکور انجام شد. بدین منظور از 12 نقطه درطول یک ترانسکت ارتفاعی از استان اصفهان تا چهار محال و بختیاری در دو تاریخ سپتامبر 2008 و جولای 2009 نمونه برداری شد. ترانسکت مورد مطالعه در جولای 2009 متاثر از طوفان گردوغباری بود که از غرب و جنوب غرب وارد کشور شد نمونه های گردوغبار پس از طی یک دوره زمانی 30 روزه جمع آوری شدند. نمونه های جمع اوری شده سپس توزیع شده و نرخ ترسیب آنها در طول ترانسکت مورد مطالعه در هرکدام از تاریخهای نمونه برداری شده تعیین گردید. ترکیب کانی شناسی ذرات گردوغبار با استفاده از دستگاه پراش اشعه ایکس و میکروسکوپ الکترونی عبوری تعیین شد. نتایج نشان داد که نرخ ترسیب ذرات گردوغبار درجولای 2009به طور قابل توجهی بیشتر از سپتامبر 2008 است.