سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

وحید فراهانی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
حسین عسکریان ابیانه –
سیدحسین صادقی –

چکیده:

خان گذاری و تغییر آرایش تاکنون درمقالات بسیاری برای کاهش تلفاتمورد استفاده قرارگرفته اند این دو روش برروی یکدیگر اثر متقابل دارند لذا انجام هر دو روش باهم سبب نتایج بهتر نسبت به اجرای جداگانه هریک از دو روش میشود روش تغییر آرایش مورد استفاده دراین مقاله براساس یک روش ساده تغییر شاخه درتک حلقه با درنظرگیری تغییرات بار می باشد دراین مقاله یک الگوریتم برای خازن گذاری و تغییرآرایش همزمان با هم درهر مرحله بهینه سازی به منظور کاهش تلفات انرژی پیشنهاد شده است به منظور کاربرد عملی الگوریتم پیشنهادی و درنظر گیری ماهیت متغیر با زمان بار الگوهای مختلف بار درنظر گرفته شده و مقدار باردرتمامی ساعات سال تخمین زده شده سپس درهرمرحله بهینه سازی یک روش سریع برای محاسبه تلفات انرژی مورد استفاده قرارگرفته است تابع هدف شامل هزینه تلفات انرژی و خازن ها تا شش سال آینده به همراه درنظر گیری قیود مربوط به محدودیت ولتاژ باس ها مقدار ب ارگذاری خطوط و THD ولتاژ باس ها می باشد.