سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

کاظم حمادی – دکترای هیدرولوژی سازمان اب و برق خوزستان
مژده جامعی – کارشناس ارشد هواشناسی کشاورزی
فاطمه ذاکرحسینی – دانشجوی دکتری زمین شناسی

چکیده:

در دهه های اخیر تغییر اقلیم از موضوعات مهم مطرح بین متخصصان منابع آب دنیا بوده است هدف تحقیق بررسی میزان افزایش دما در خوزستان و تاثیر ان بر تبخیر و تعرق و پتانسیل و مصارف آب کشاورزی می باشد تاثیر افزایش دما بر مصارف اب براساس تحلیل مقدماتی سری زمانی دمای سالانه صورت پذیرفت. محدوده مطالعاتی شامل ۶۶ ایستگاه هواشناسی در مناطق بهبهان ، اهواز ، دزفول و کرخه می باشد نتایج تحلیل سری زمانی سالانه دما بیانگر افزایش دما در منطقه به میزان ۳/۶۷ درجه سانتی گراد در ۶۱۱ سال است تحلیل حساسیت مدل تبخیر و تعرق پتانسیل مشخص نمود که نرخ تغییرات ان به ازای یک درصد تغییر در پارامترهای دما، سرعت باد، ساعت افتابی و رطوبت نسبی برابر ۶۴ ، ۸، ۴ و ۲/۷ درصد می باشد نرخ افزایشی تبخیر و تعرق پتانسیل ناشی از افزایش دما در بهبهان ، اهواز، دزفول و کرخه برابر ۲/۱۴ ، ۲/۱۶ ، ۶/۵۲ و ۲/۲۳ میلی متر در سال و نرخ ا فزایشی نیاز ابی گندم این محدوده ها ۷۲۳ ، ۵۱۸ ، ۳۳۹ و ۴۸۸ مترمکعب در هکتار طی ۵۱ سال اتی می باشد.