سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمد ممتاز پور – کارشناس ارشد مکانیک مجری طرح شرکت آب منطقه ای اصفهان
حمید ممتاز پور – کارشناس ارشد عمران شرکت آب منطقه ای اصفهان

چکیده:

کمبود آب در سالهای اخیر بدلیل خشکسالیهای مستمر و الگوی نامناسب مصرف آب در بخشهای مختلف از یک سو و لزوم استفاده ازتصمیم گیریهای صحیح در خصوص بهره برداری و توسعه منابع آبی از سوی دیگر باعث شده تا در چند دهه اخیر از مدلهای ریاضی بهینه سازی و شبیه سازی جهت طراحی و بهره برداری منا سب از منابع آبی استفاده گردد . بر این اساس در این تحقیق سعی شده با توجه به مجموع منابع و مصارف سد زاینده رود واقع در استان اصفهان نسبت به تعریف یک مدل ساده شبیه سازی اقدام و نقش و تاثیر آن برتغییر در پارامترهای اصلی مخزن نظیر حجم حداقل و حداکثر بهره برداری ، حجم ابتدای سال آبی ، روند دبی خروجی از سد ،میزان آب انتقالی نسبت به حجم حداقل با حفظ تعداد شکست بر نحوه بهره برداری از مخزن سد زاینده رود مورد ارزیابی وتحلیل قرار گرفته است