سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی وب پژوهی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سمیه مهریزی ثانی – دانشآموخته دکتری تخصصی پژوهش هنر، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده هنر و معماری، تهران، ایران

چکیده:

همراستا با پیشرفت وب، از سپهر اطلاعاتی عبور نموده، به سپهر ارتباطی و سپس سپهر زیستی وارد شدیم. شکل گیری این سپهر زیستی،زیربنای طرح ایده ای نو با نام پارادایم سه جهانی شدنها را می گشاید. انسان بهعنوان یک کنشگر فعال به فضای مجازی وارد شده و این فضاجایگزین زیستگاه پیشین وی یعنی طبیعت شده است. به طبع آن تفکر بینش محور به این فضا راه یافته و اسطوره ها نیز در بستر آن باززایشمی شوند. اکنون این سپهر جدید زیستی، به بستری وسیع برای فعالیتهای فیزیکی انسانی، ارتباطات و روابط اجتماعی بدل شده است. با پذیرشتحقق سپهر زیستی، باید ساختارهای نوین اندیشهای و شیوه های پذیرش تبعات همزیستی با این شرایط جدید را مورد بررسی قرار داد.هدف از این مطالعه، ارایه الگویی جهت منطبق شدن با این فضا، بر پایه ی ساختار پیشنهادی کمبل است. روش پژوهش توصیفی تحلیلی و -متکی به استفاده از منابع کتابخانه ای است.زندگی وبوار ما را با یک جهان جدید آشنا نموده است. در نتیجه اسطورههای مربوط به اینترنت نیز به تبیین جایگاه و شیوه ی تعامل انسان دراین زیستگاه جدید می پردازند. در این پژوهش ساختارهای نوین اندیشه ای و برداشت های هویتی که زیربنا و ایدهبخش این فضای جدید بوده اند،بررسی شد. مشخص شد که منطبق شدن با این فضا نیازمند چه تغییراتی در هویت و شیوه ی تعاملات ما است. نتایج این مطالعه، نشان می دهد کهاسطوره سفر قهرمان، جامعه یکپارچه، آرمان شهر، هویت های چندگانه و پایان جهان، چگونه سبب تغییر ماهیت انسان در اینترنت شده اند.