سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی فرسایش بادی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ابراهیم بابائیان – دانشجوی دکتری فیزیک و حفاظت خاک
حسینعلی بهرامی – دانشیار گروه خاکشناسی
علی اکبر نوروزی – عضوهیئت علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
فریبا بابائیان – دانشجوی مهندسی آب

چکیده:

ریزگردها به عنوان نتیجه اصلی فرسایش بادی خاک، اثرات بسیار مهمی بر محیط پیرامون خود داشته و از دیدگاه محیطی تأثیر بسیارزیادی بر روی زندگی انسانی و جانوری میگذارند. آگاهی از توزیع مکانی و زمانی آن میتواند به اعمال مدیریت های مناسب کمک نماید. در این پژوهش، با استفاده از دادههای بلند مدت اقلیمی ایستگاههای سینوپتیک واقع در استانهای خوزستان، ایلام، کرمانشاه و لرستان، تغییرپذیری مکانی و زمانی وقوع ریزگرد و ارتباط آن با میزان بارش، سرعت باد، میدان دید و پوشش سطحی زمین مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد، استانهای خوزستان، ایلام، کرمانشاه و لرستان میانگین وقوع ریزگرد در آنها به ترتیب برابر 48، 43 ، 15 و 14 روز در سال است. توزیع زمانی وقوع ریزگرد از الگوی فصلی پیروی مینماید. تغییرات سالانه DP و DSF الگوی مشابهی را نشان داد بر این اساس و با توجه به پوشش گیاهی مناسب منطقه، انرژی باد و میزان بارش میتواند از عوامل مهم در وقوع ریزگرد در غرب ایران محسوب شود