سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حامد کشاورز – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی- دانشگاه تربیت مدر
سیدعلی محمد مدرس ثانوی – استاد گروه زراعت دانشگاه تربیت مدرس
فاطمه زرین کمر – استادیار، گروه فیزیولوژی گیاهی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت مد

چکیده:

دمای پایین یکی از مهمترین عوامل محدود کنندهی رشد و تولید کلزا میباشد. برای جلوگیری و یا کاهش از خسارت اکسیداتیو ناشی از تنش سرما، گیاهان دارای مکانیسمهایی برای پاکسازی گونههای فعال اکسیژن هستند. اخیراً ترکیبات زیادی برای کاهش تاثیرات مخرب تنش استفاده می- شوند. در این تحقیق تأثیر اسید سالیسیلیک بر برخی خصوصیات بیوشیمیایی دو رقم کلزا با مقاومت متفاوت به سرما مورد بررسی قرار گرفته است اسید سالیسیلیک در 4 سطح 0 ، 100 ، 200 و 400 میکرومول در مرحله روزت دو رقم کلزاRGSبهاره و حساس به سرما) وLICORD پاییزه و مقاوم به سرما) محلول پاشی گردید. نمونه گیری از کرتها 24 ساعت بعد از محلولپاشی انجام شد(اول آذر). تأثیر اسید سالیسیلیک بر پراکسیداسیون لیپیدهای غشاء، فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدان شامل سوپر اکسید دیسموتاز، پراکسیداز، کاتالاز، پلی فنل اکسیداز و محتوای پروتئین محلول برگ در برگهای کلزا مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که اسید سالیسیلیک به طور معنیداری باعث افزایش فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدان سوپر اکسید دیسموتاز، پراکسیداز، پلی فنل اکسیداز و محتوای پروتئین محلول شد اما میزان فعالیت آنزیم کاتالاز و مقدار پراکسیداسیون لیپیدهای غشاء در هر دو رقم به طور چشمگیری کاهش یافت. سنجش فعالیت آنزیمی نشان داد که فعالیت آنزیمها در دو رقم متفاوت بوده و اسید سالیسیلیک سبب افزایش فعالیت این آنزیمها یا بعبارتی کاهش اثر سرما میشود