سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

قاسم ساعدی –
بهمن سلیمانی –
روح انگیز محمئیان –
اسماعیل سالاروند –

چکیده:

در این مطالعه جهت شناسایی ساختارهای زیر سطحی و عوارض مرتبط با تنشهای وارده بر حفره چاه، اطلاعات خام مربوط به 2 حلقه چاه در یکی از میادین عظیم هیدر.کربوری جنوب غرب کشور مورد پردازش و سپس تفسیر قرار گرفت. شیب بیشتر لایه ها در مخزن A و بر اساس تعداد 41 قرائت شیب (مجموع لایه های مطمئن و نامطمئن) حاصل از تفسیر نمودار بین 7 تا 9 درجه به سمت S50 W می باشد در حالیکه در مخزن B و بر اساس تعداد 305 قرائت این مقدار 8 درجه به سمت S30 W محاسبه شد. در دو مخزن کل شکستگی ها بر اساس ارتباط امتدادشان نسبت به امتداد لایه بندی و الگوی شکستگیهای مرتبط با چین به دو گروه، شکستگیهای طولی(امتدادی) و عرضی(مورب) با دسته های مختلف تقسیم بندی گردیدند. کمترین تنش درجای وارده بر دیواره چاه به وسیله ریزشها وگسیختگی های دیواره چاه (Borehole Beakouts) وبا روند N45W-S45E تعیین گردید در حالیکه بیشترین تنش وارده بر دیواره چاه دارای امتداد N45 E -S45 W یعنی درجهت شکستگیهای ناشی از حفاری بود. جهت تشخیص گسیختگی از سایرعوارض آسیب رساننده به دیواره چاه همچون آبشویی (washout) در اینتروالهای شیلی، و همچنین ترسیم ستون لیتولوژیکی چاههای مورد مطالعه، نمودار های پتروفیزیکی معمول (CNL, FDC, PEF, CGR, SGR, Calliper) نیز مورد تعبیر و تفسیر قرارگرفت.