سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عبدالهادی قزوینیان – عضو هیئت علمی دانشکدة فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
محمدرضا خاکباز – کارشناس ارشد مکانیک سنگ، شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس
محمود بهنیا – دانشجوی دکتری مکانیک سنگ، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در اکثر کارهای ژئوتکنیکی نزدیک سطح زمین مثل پی سدها، نیروگاهها وسـطوح شـیبدا ر رفتـار مکانیکی توده سنگ ها به طور عمده از وجود و خواص درزه هـا تـأثیر مـی پذیرنـد ، بـه خـصوص زمانی که ماده سنگ از مقاومت نسبتاً بالایی برخوردار باشد . آزمایش برش مفیدترین و رایجترین آزمایش برای بدست آوردن پارامترهـای مقاومـت برشـی درزه در تحلیـل و آنـالیز پـروژه هـای
مهندسی سنگ می باشد . انتخاب مقدار مقاومت برشی مناسب نه تنهـا بـستگی بـه درسـتی انجـام آزمایش و اطلاعات به دست آمده از آن دارد، بلکه لازم است که تفسیر دقیق و ماهرانـه ای از ایـن
اطلاعات در راب طه با رفتار توده سنگ انجام شود . در ساختگاه سد کـارون 4 مـشخص گردیـد کـه بزرگ درزه MJ28 که در تکیه گاه چپ سد واقع شده، می تواند پایداری تکیه گاه مذکور رابا مـشکل مواجه کند . لذا انجام آزمایشهای دقیقتر جهت شناسایی هندسه بزرگ درزه فوق، شرایط سطح آن در عمق و مقاومت برشی آن ضرورت پیدا کرد . لذا مقادیر پارامترهای مقاومت برشی حاصل شـده از آزمایش برش در مقیاس آزمایش مورد تحلیـل قـرار گرفتنـد . همچنـین بـا توجـه بـه برداشـت پارامترهای مورد نیاز معیار بارتن از سطح بلوکهای آزمایش، مقادیر پارامترهای مقاومت برشـی
توسط معیار تجربی بارتن و منحنی های بدون بعد ارائه شده توسـط وی مـورد بـازنگری قـرار گرفت . در نهایت زوایای اصطکاک پیک، نهایی و باقیمانده برای بلوکهای آزمایش استخراج گردیدند
که با لحاظ کردن اثر مقیاس این مقادیر برای بزرگ درزه نیز تعیین شدند