سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی طالب نژاد – کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف نفت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده مهن
مسعود لطف پور – استادیار زمین شناسی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده مهندسی نفت دانش

چکیده:

هدف از انجام این مطالعه تفکیک گروه های سنگی مخزنی در سازند سروک در محدوده یک چاه در یکی از میادین نفتی جنوب غربی ایران می باشد. جهت نیل به این هدف از مطالعه نتایج حاصل از آنالیز مقاطع نازک بدست آمده از مغزه ها و خرده های حفاری و تلفیق این اطلاعات با نتایج حاصل از تفسیر لاگ های پتروفیزیکی استفاده شده است. لیتولوژی غالب سازند سروک در محدوده چاه مورد مطالعه آهکی تمیز می باشد. با در نظر گرفتن بافت های تشخیص داده شده از مطالعه مقاطع نازک مشخص گردید سه گروه عمده وکستون آهکی ، باندستون ریفی و شیل آهکی تشکیل دهنده قسمت مخزنی سازند می باشند. با لحاظ کردن کیفیت مخزنی و به عبارت دیگر میزان تخلخل و تراوایی بدست آمده از آزمایشات متداول مغزه و ارزیابی پتروفیزیکی ، این سه گروه عمده را می توان به شش گروه سنگی مخزنی تقسیم کردکه چهار گروه دارای بافت وک ستون آهکی با کیفیت مخزنی متفاوت، یک گروه با بافت باندستون ریفی با بالاترین کیفیت مخزنی و نهایتا گروه شیل آهکی که سبب ریختگی در دیواره چاه شده است.