سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ابوالفضل دادگرنیا – دانشگاه یزد

چکیده:

در این مقاله با استفاده از یک سیستم استنتاج فازی با پارامترهای وفقی(شبکه ی عصبی-فازی)، روشی برای تقریب پهنای باندو فرکانس های تشدید یک آنتن ریزنواری فراپهن باند با پچ دایره ای ارائه می شود. به منظور آموزش این شبکه ی وفقی از الگوریتم ترکیبی که الگوریتمی رایج جهت آموزش شبک ههای عصبی – فازی است، استفاده شده است. نتایج به دست آمده از این روش در مقایسه بانرم افزار HFSS که تحلی ل دقیق میدانی انجام م یدهد، مطابقت و دقت بسیار خوبی را نشان م یدهد.