سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری با رویکرد پدافند غیر عامل در معماری و شهرسازی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

علی سلطانی – دانشیار شهرسازی دانشگاه شیراز
فائزه غفاری موفق – دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی شهری، دانشگاه شیراز
فرشته غفاری موفق – دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی شهری، دانشگاه شیراز

چکیده:

پدافندغیرعامل شهری بیش ازآنکه ازقواعد مربوط به استحکام بنا و سازه های شهری پیروی نماید, مدافع قواعد مربوط بهتقویت ساختارهای استراتژیک شهری است. بازار اصلی کرمان علاوه بر آنکه در مرکز بافت تاریخی کرمان واقع شده است، تماماقتصاد خرده فروشی های شهر وابسته به این مکان بوده است. همچنین صنعت گردشگری را با قدمت 300 ساله خود مدیریتمی نماید. هدف از این مقاله تقویت ساختار بازار براساس مولفه های پدافند غیرعامل به روش توصیفی تحلیلی تعیین شد. اینمکان زیستگاه فعالیت های مختلف فرهنگی- اقتصادی است. تجمع خرده فرهنگ های مختلف با اهداف یکسان تجاری و سود مشترک سبب شده است تا رونق تجاری و سرعت انتشار فرهنگ و اطلاعات در این مکان بسیار بالا باشد. هر نوع اقدامی کهبتواند نقاط تاثیرگذار و استراتژیک شهری را در زمان بحران بیمه نماید و در مواقع غیر بحران باعث ایجاد بهترین عملکرد وبازده در آنها شود، به نوعی مدیریت مبتنی بر پدافند غیرعامل محسوب می گردد. از جمله مهمترین نقاط ضعف این منطقه کهدر مواقع بحران خطر پذیری این ساختار را افزایش می دهد،و نیاز به مدیریت و برطرف سازی دارند، قراگیری کاربری هایناسازگار در مجاورت یکدیگر، تغییر کاربری ها به صورت غیر هوشمندانه ،عدم حفاظت ساختار تاریخی بازار،مسدود سازی مسیرهای ارتباطی و تبدیل آنها به کاربری های غیر متعارف کسب و کار می باشد. تقویت بافت تاریخی بازار کرمان به لحاظ مقابله باخطرات پیش رو چون زلزله ,آتش سوزی ,بالا آمدن آبهای سطحی و مبارزه با تغییر کاربری های موثر به غیر موثر از جملهعواملی است که می تواند این ساختار بزرگ و مهم اقتصادی را بیمه سازد.