سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مهدی نظریان – کارشناس ارشد ترویج و آموزش کشاورزی
خدانظر نیک کار – کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری

چکیده:

ترویج کشاورزی نیز مانند سایر موسسات و سازمانهای چند بعدی و چند کارکردی متاثر از تغییرات و تحولات سریع و فزاینده در ابعاد اقتصادی و اجتماعی مختلف وهمچنین در سطوح ملی محلی و بین المللی بود ترویج دولتی نتوانسته جوابگوی این تحولات سریع باشد و انعطاف پذیری لازم را برای مقابله با چالشهای پیشرو نداشت تمرکز زدایی به عنوان رویکرد گزیدار جهانی برای بازسازی ترویج کشاورزی وبهبود بهرهوری دنبال گردید از این رو این مطالعه با هدف بررسی مفاهیم اصول و همچنینبعضی تجربیات تمرکز زدایی کشورهای مختلف با بررسی منابع علمی و اسناد شکل گرفته تا زیربنای مفهومی چالشها و فرصتهای تمرکز زدایی ترویج کشاورزی را در ایران تحلیل نماید. کشورهای مختلف بسته به شرایط جنبه های مختلفی ازتمرکز زدایی را انتخاب نمودند. مطالعه نشان میدهد که تمرکز زدایی صرفا نمی تواهند مشکلات فزاینده ترویج دولتی را حل کند بلکه شرایط و مقدمات اجرای تمرکز زدایی و خط مشی مناسب اجرای تمرکز زدایی براساس شرایط مختلف اقتصاید اجتماعی، فرهنگی، جغرافیایی، سیاسی و اکولوژیکی می تواند متفاوت باشد ادامه روند تمرکز زدایی ترویج از طریق واگذاری وظایف مراکز ترویج خدمات به شرکتهای خصوصی بدون حمایتهای قانونی و هماهنگی سایر نهادها و قانونمندی بیشتر این شرکت ها با چالشهای زیادی مواجه است.