سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین همایش ملی تخصصی علوم کشاورزی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نوشین خالقی – کارشناس ارشد مهندسی آب(هواشناسی کشاورزی) دانشگاه فردوسی

چکیده:

با توجه به اقلیم خشک و نیمه خشک کشورمان، انتظار می رود کشت حبوبات مانند سایر محصولات زراعی با تنش خشکی مواجه باشد. بخش قابل توجهی از اراضی زیر کشت دیم در استان خراسان رضوی به حبوبات اختصاص دارد. با توجه به عملکرد بسیار پایین حبوبات در این استان، بنظر می رسد رشد آنها تحت تأثیر تنش های اقلیمی از جمله خشکی، محدود شود. نظر به اهمیت غذایی و اقتصادی حبوبات و لزوم انجام مطالعات در جهت حصول هر چه بیشتر عملکرد آنها، در این مطالعه، کمیت و پراکنش بارش در استان خراسان رضوی برای کشت دیم حبوبات(نخود، لوبیا، عدس، ماش) مورد بررسی قرار گرفته است. با برآورد باران مؤثر هر یک از ایستگاهها و نیاز آبی محصولات مورد مطالعه در آنها، کمیت بارش تعیین شده و جهت بررسی پراکنش بارش، فراوانی وقوع روزهای خشک و بارانی محاسبه گردیده است. نتایج نشان می دهد که بارش مؤثر استان تنها درصد بسیار کمی از نیاز آبی حبوبات را تأمین می کند و ریسک کشت دیم حبوبات در این مناطق بسیار زیاد است. بعلاوه، وقوع روزهای خشک با فراوانی زیاد و دوره های خشک طولانی مدت در همه مناطق، محدودیت های زیادی را باعث می شود.