سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی صنعت نیروگاههای حرارتی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

امیر پوراسماعیل جانباز – دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپورکارشناس ارشد
علیرضا یزدی زاده – دانشیار دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور
غلامرضا لطیف – استادیار
فاطمه نژادمراد – کارشناس ارشد

چکیده:

یکی از روشهای کنترل توان توربین بادی تغییر زاوه پره توربین بادی متناسب با تغییرات سرعت باد است درگذشته روشهای مختلفی ازجمله کنترل کننده PID برای این هدف استفاده شده کهباتوجه به گستره ی تغییرات سرعت باد و غیرخطی بودن مدل سیستم کارایی چندانی ندارد به همیندلیل محققان از روشهای هوشمند مانندشبکه های عصبی برای کنترل توان توربین بادی استفاده نمودند که پاسخهای قابل توجهی نیز دریافت نمودند دراین مقاله ما قصد داریم روشی مبتنی برشبکه های عصبی را برایکنترل زاویه های پره برروی یک مدل غیرخطی از توربین بادی پیاده نمایی که براساس الگوریتم EKF می باشد با تنظیم ضرایب کنترل کننده PIE کیفیت توان تولیدی را نسبت به تغییرات سرعت باد افزایش دهد دراین روش ابتدا با بدست آوردن مدل عصبی سیستم و سپس آموزش آنلاین این مدل همواره تخمینی از خروجی لحظه ی آینده را بدست می آوریم که این خروجی ملاکی برای تعیین ورودی مطلوب از طریق تنظیم ضرایب کنترل کننده PID بوده و بهترین زاویه پره را به عنوان ورودی کنترلی به توربین بادی اعمال می کنیم