سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیدجواد صانعی – اعضای هیات علمی گروه گیاهپزشکی دانشکدهی تولیدات گیاهی، دانشگاه علوم
سیداسماعیل رضوی – اعضای هیات علمی گروه گیاهپزشکی دانشکدهی تولیدات گیاهی، دانشگاه علوم
سیدمحمود اخوت – عضو هیات علمی گروه گیاهپزشکی دانشکده مهندسی علوم و کشاورزی، دانشگاه

چکیده:

پوسیدگی ذغالی از بیماریهای مهم گیاهان زراعی از جمله کلزا میباشد. جدایههای مختلف عامل بیماری Macrophomina phasealina از گیاه کلزا از نظر واکنش به کلرات پتاسیم در محیط غذایی مورد آزمایش قرار گرفتند. بدین منظور جدایهها در محیط غذایی مینیمالآگار محتوی 25 گرم در لیتر کلرات پتاسیم کشت داده شدند. آزمایشات دو بار و هر دفعه در 10 تکرار صورت گرفت. ظروف کشت در دمای 2 ±25 درجهی سانتیگراد و شرایط تاریکی قرار داده شدند. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که جدایهها در دو گروه قرار میگیرند.گروه اول شامل جدایههای مقاوم به کلرات بودند که پرگنههایی با ریسههای متراکم و حاوی میکرواسکلروت فراوان داشتند. در حالی که جدایههای دیگر حساس به کلرات بودند. الگوی رشد این جدایهها به صورت پرمانند و شعاعی بوده است. این مشاهدات نشان می دهد که جدایههای مختلف توانایی متفاوت در مصرف منابع نیتروژن دارند. این تفاوت ممکن است مربوط به واکنشهای متابولیکی باشد که منجر به ایجاد اختصاصی شدن میزبان در بین جدایههای مختلف میشود