سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی تهویه و بهداشت صنعتی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

زهره صادقی حسنوند – کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست گرایش آلودگی هوا
محمدصادق سخاوتجو – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان
رویا ذکاوتی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اهواز

چکیده:

بیمارستانها محیطهایی هستند که خدمات درمانی را به شکل سازمان یافته مستمروقابل اتکاعرضه می دارند چنانچه سلامت را محصول نهایی فعالیت درمانی درسازمان موسوم به بیمارستان بدانیم عفونت بیمارستانی را باید به عنوان عوارض جانبی و درعین حال قابل پیشگیری این سازمان تلقی کنیم انتقال میکروارگانیسم ها ی بیماریزا ازطریق هوا برای سلامت جامعه بسیارخطرناک می باشد بیوایروسل ها با گستره وسیعی از اثرات بهداشتی شامل بیماریهای واگیراثرات سمی حاد و الرژی و عفونت های بیمارستانی مرتبط می باشند و میتواند سلامت پرسنل شاغل و افراد بستری دربیمارستانها و همراهان آنها را تهدید نماید باتوجه به اینکه میزان عفونتهای بیمارستانی با تراکم و نوع بیوآئروسلها رابطه مستقیمی دارد بنابراین تعیین نوع و چگونگی پراکندگی و وفور میکروارگانیسم ها و تاثیر نوع سیستمهای تهویه نصب شده دربیمارستان برروی میزان نوع و تراکم بیوایروسل ها که هدف اصلی مطالعه نیز بوده است دارای اهمیت می باشد.