سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

اسدالله بابایی فرد – عضو هیئت علمی گروه علوم اجتماعی دانشکده علوم انسانی دانشگاه کاشان
محدثه قبایی آرانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی،دانشکده علوم انسانی دانشگاه کاشان

چکیده:

در این مقاله سعی شده پدیده تهاجم فرهنگی در ایران اسلامی مورد بحث و بررسی قرارگیرد. از آنجا که انقلاب ماانقلابی فرهنگی و بر فرهنگ اسلام متکی بود، استکبار جهانی تنها راه مقابله با آن را در تهاجم فرهنگی وجایگزینی آن با فرهنگ منحط غرب می دید. از این رو، از همه ابزارهای جدید خود بهره برد تا بتواند فکر واعتقادات مردم را وارونه کند، استعمار جدید خوب میدانست فرهنگ غنی اسلام سد راه مطامع آنها در کشورهایاسلامی و به خصوص ایران است. بنابراین، با تهاجم ناجوانمردانه به این فرهنگ، میتوانست به همه اهداف خودبرسد؛ زیرا فرهنگ، روح و جان یک ملت است و سقوط و صعود جوامع را باید در فرهنگ آنها جستوجو کرد. باتوجه به پژوهش انجام شده پیرامون تهاجم فرهنگی در ایران اسلامی یافته های پژوهش حاکی از آن است تهاجمفرهنگی نوع خاصی از تهاجم است که به طور پنهان و غیر مستقیم از جانب یک ملت نسبت به ملت دیگر در زمینههای فکری و فرهنگی (که حساس ترین و تأثیرگذارترین زمینه در ارتباط با سایر زمینه های انسانی و اجتماعی می باشد) صورت می گیرد. پدیده «تهاجم فرهنگی» دارای احکام، مسائل و ابعاد متعددی است که عدم فهم صحیح جامع و روشن از آن، موجب موضع گیری های نامتناسب افراطی یا تفریطی از جانب جوامع مختلف نسبت به پدیده گشته است و می گردد.