سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بهزاد متشفع – عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز – دانشکده منابع طبیعی بهبهان
محمد مهدوی – استاد گروه احیا مناطق خشک و بیابانی دانشکده منابع طبیعی کرج – دانشگاه ت

چکیده:

ترسیم منحنی های عمق، مساحت و تداوم بارندگی درحوزه های آبخیز یکی از مسائل کاربردی در هیدرولوژی و ابخیزداری است . این منحنی ها ارتفاع وسطح تحت پوشش بارش را در هر تداوم نشان میدهد که این اطلاعات در برآورد دبی ورودی به سازه های آبی مثل سدها، کانالها و پلها و در طراحی و سامان دهی رودخانه ها و عملیات آبخیزداری حائز اهمیت بوده و در نتیجه نقش اسای را در مدیریت منابع آب یک حوزه بازی می کند. این تحقیق برای حوزه آبخیز مارون که درجنوب غربی ایران در استان خوزستان قرار دارد و به منظور تعیین مقدار بارندگی به ازا سطوح مختلف درچهار پایه زمانی (24، 48، 72، 96 ساعته) انجام گرفتهاست. برای این منظور ابتدا آمار بارندگی روزانه ایستگاه های متعلق به وزارت نیرو مورد بررسی قرار گرفته و بر اساس فراگیر بودن رگبار جمعا 12 رگبار برای چهار پایه زمانی انتخاب شد و آمار هر رگبار برای ایستگاه های درون حوزه متعلق به وزارت نیرو با قید تاریخ شروع رگبار و مقدار آن درجدولی درج گردید. در این مرحلهآمار مربوط به ایستگاه های سازمان هواشناسی و همچنین تعدادی از ایستگاه های مجاور حوزه در همان تاریخ وقوع رگبار استخراج گردیده و به جدول تهیه شده اضافه شد. سپس نقشه خطوط همباران بارندگی با توجه به آمار موجود و عوامل دخیل دیگر در سم خطوط همباران ازجمله وضعیت توپوگرافی و قوانین حاکم بر بارندگی برای هر رگبار رسم شده و با توجه به نقشه تهیه شده محاسباتی به منظور تعیین حداکثر متوسط بارش به ازا سطوح مختلف برای هر رگبار صورت گرفت و منحنی های اولیه DAD تهیه شد. از انجاییکه برای هر بارندگی سه پایه زمانی موجود است . یعنی اینکه سه منحنی اولیه داریم و با توجه به اینکه مقادیر بارندگی ماکزیمم مد نظر است بایستی برای هر پایه زمانی منحنی های اولیه DAD، در هم ادغامشوند تا یک منحنی DAD نهایی که در واقع منحنی پوش ارتفاع – بارندگی – سطح است برای پایه زمانی مورد نظر بدست آید که اینکار برای چهار پایه زمانی انجام شده و در نهایت چهارمنحنی DAD نهایی برای پایه های زمانی مورد بررسی به دست آمد.