سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش دانشجویی فناوری نانو

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

امیر دوستگانی – گروه مهندسی شیمی دانشکده فنی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
ابراهیم واشقانی فراهانی – گروه مهندسی شیمی دانشکده فنی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
محمد ایمانی – گروه سامانه های نوین دارورسانی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

چکیده:

هدف از این تحقیق تعیین عوامل موثر و شرایط بهینه برای تهیه نانوذرات کیتوسان با استفاده از روش ژل شدن یونی می باشد . پارامترهای می باشد . بدین مورد مطالعه شامل غلظت و pH محلول کیتوسان ، نسبت مقدار کیتوسان به سدیم تری پلی فسفات ) ) TPP و وزن مولکولی کیتوسان منظور روش آماری تاگوچی برای طراحی آزمایش ها بکار رفت و اثر هر یک از متغیرها، در سه سطح مورد بررسی قرار گرفت . اندازه نانوذرات کیتوسان بوسیله دستگاه پراکنش نور لیزر تعیین گردید . نتایج بدست آمده نشان داد که غلظت کیتوسان دارای بیشترین اثر و وزن مولکولی آن دارای کمترین تاثیر بر اندازه نانوذرات تهیه شده ازکیتوسان می باشند . شرایط بهینه برای تهیه نانوذراتی با ابعاد کمتر از200 نانومتر عبارتست از : غلظت 1mg/mLمحلول کیتوسان در pH=5 ، نسبت 3 مقدار کیتوسان به TPP و وزن مولکولی برابر با 200 کیلو دالتون . اندازه نانوذرات تهیه شده در حالت بهینه در حدود 150 نانومتر بود .