سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش دانشجویی فناوری نانو

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ابراهیم احمدی – پژوهشکده مهندسی پلیمریزاسیون، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، دان
مهدی نکومنش حقیقی – پژوهشکده مهندسی پلیمریزاسیون، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
علی رمضانی – دانشکده شیمی، دانشگاه زنجان
زهرا محمدنیا – پژوهشکده مهندسی پلیمریزاسیون، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

چکیده:

سیلیکا با ساختار مزوپروس (SBA-15) با استفاده از کوپلیمر سه بلوکه پلورونیک (پلی آلکیلن اکسید) سنتز شد. تصاویر اشعه ایکس از نانو سیلیکای سنتز شده چهار پیک تفرق کاملاً مشخص (100)، (110)، (200) و (210) مربوط به تقارن هگزاگونالی p6mm را نشان دادند. آنالیزهای DTA , TGA از نانوسیلیکای سنتز شده افت وزنی 54 درصد نشان داد. کمپلکس های کرومیوم نیترات نونا – هیدرات [Cr(NO3)3 9H2O] به سطح سیلیکای خالص پیوند داده شدند و سپس با انالیزهای FT – IR , SEM , DSC , TGA , XRD شناسایی شدند. در مواد سنتز شده Cr3+ در کئوردیناسیون اکتداهدرال وجود دارد که بعد از کلسیته کردن به Cr6+ اکسید می شود که با حالات اکسیداسیونی مختلفی مانند دی کرومات ، مونوکرومات، خوشه های Cr2O3 آمورف و یونهای منشور مربعی Cr5+ به سطح آویزان شده است. این مواد در پلیمریزاسیون دوغابی اتیلن در دمای 90 درجه سانتی گراد فعال هستند. فعالیت پلیمریزاسیون وابسته به مقدار کروم بارگذاری شده، دمای پیش کلسینه کردن و خصوصیات نگهدارنده می باشد. آنالیز DSC نشان دادکه نقطه ذوب پلیمرهای تهیه شده با این کاتالیزور های نگهدارنده نسبت به سیستم های کاتالیزوری همگن در همان شرایط بالاتر است که نشان دهنده ساختار زنجیرهای گسترده شده است.