سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش دانشجویی فناوری نانو

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

خدیجه قنبری – دانشکده شیمی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
میرفضل ا… موسوی – دانشکده شیمی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
مجتبی شمسی پور – دانشکده شیمی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

چکیده:

پلی آنیلین (PANi) با ساختار نانوفیبر به روش نرمال ولتامتری (NPV) سنتزبه عنوان کاتد در باتری قابل شارژ Zn-PANi مورد استفاده قرار گرفت. در سنتز پلیمر با ساختار نانوفیبر ابتدا شرایط سنتز پلیمر بهینه شد. برای این منظور تاثیر عواملی چون میزان افزایش ارتفاع پالسها، پهنای پالسها و غلظت منومر آنیلین روی ساختار وخصوصیات الکتروشیمیایی پلیمر با استفاده از تکنیکهای EIS , SEM و ظرفیت شارژ / دشارژ مورد بررسی قرار گرفت.تصاویر SEM تشکیل پلیمری با ساختار نانوفیبر و متوسط قطر 70-100nm را نشان دادند. فیلم نانوفیبرهای PANi سنتز شده به عنوان کاتد در باتریهای قابل شارژ Zn-PANi مورد استفاده قرار داده شد. سلها تحت جریان ثابت 0.3mA cm-2 شارژ و دشارژ شدند. نتایج بدست آمده نشان دادکه به دلیل افزایش سطح موثر پلیمر سنتز شده با ساختار نانوفیبر در مقایسه با باتریهایی که در آنها از پلیمری با ساختار معمولیاستفاده شده کارایی این باتریها افزایش پیدا می کند به طوریکه این باتریها ظرفیت دشارژ 235.60 Ahkh-1 و انرژی ویژه 287.43Ahkg-1 را از خود نشان دادند و کارایی کولمبی در محدوده وسیعی از چگالی جریان 97-100%, 0/3-5,6mAcm-2 بود.