سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: همایش ملی شیمی پاک

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

لیدا کریم پور – گروه شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ، ، ایران
فاطمه قنبری – گروه شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ، ، ایران

چکیده:

در این کار تهیه نانوکامپوزیت مس/سلولز مورد بررسی قرار گرفت. ابتدا نانوذره مس به روش الکترولیز تهیه شده سپس بر روی سلولز پوشش داده شد. درصدهای مختلف (10 درصد و 20 درصد و 30 درصد) از این نانو کامپوزیت تهیه شد. مورفولوژی ذرات تهیه شده به وسیله میکروسکوپ انتقال الکترونی (SEM)، پراش اشعه ایکس (XRD) و FT-IR مورد بررسی قرار گرفت. برای بررسی فعالیت کاتالیستی نانوکامپوزیت تهیه شده از مالاشیت سبز به عنوان یکی از الاینده های محیط زیست استفاده شد. اثر غلظت نانوکامپوزیت، غلظت آلاینده، زمان و pH مورد بررسی قرار گرفت و شرایط مناسب برای حذف آلاینده تعیین شد. نتایج نشان داد که بیشترین درصد حذف مربوط به طمانی است که pH=6 غلظت آلاینده برابر 10 میلی گرم بر لیتر، غلظت جاذب برابر 0/7 گرم و زمان 150 دقیقه باشد.