سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهدیه حیدری – تهران مجتمع دانشگاهی یادگار امام دانشکده علوم پایه گروه شیمی
رضا فضایلی – تهران خ اهنگ دانشگاه فنی مهندسی واحد جنوب تهران دانشکده فنی گروه شیم
محمد یوسفی – تهران مجتمع دانشگاهی یادگار امام دانشکده علوم پایه گروه شیمی

چکیده:

دراین بررسی نانوکامپوزیت (PZ)PbZrO3 توسط روش سل – ژل ساخته شده و سپس توسط دی اکسید تیتانیم و نیترات سدیم دوپه شده و نانوکامپوزیت Ce3+ /TiO2=0/1)PZ-Ce3+/TiO2ایجاد شده است زیرکونات سرب ساخته شده توسط تکنیک SEM,IR,XRD مورد بررسی قرارگرفته است در قسمت دوم نانوکامپوزیت های تهیه شده به همراه رنگ قرمز مستقیم ۸۱ الاینده، توسط دستگاه فوتوراکتور مورد بررسی قرارگرفته اند. و در نهایت نمودارها و معادلات سینتیکی واکنش فوتوکاتالیزوری نانوکامپوزیت ها بدست آمدها ست همچنین نانوکامپوزیت زیرکونات سرب به همراه الاینده پس از انجام واکنش در فوتوراکتور با استفاده از تکنیک IR بررسی شده است.