سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش صنایع معدنی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

شیرین گماری – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش مهندسی مواد
شهریار شرفی – دانشیار بخش مهندسی مواد

چکیده:

کاربید کروم از جمله ترکیبات بین فلزی است که دارای خواص منحصر به فردی است که مانند مدول بالا، مقاومت به خوردگی و اکسیداسیون عالی، سختی و پایداری شیمیایی خوب و همچنین خواص گرمایی و مکانیکی خوب دردمای بالا می باشد و به طور وسیعی درصنعت مورد استفاده قرار میگیرد یکی از مهمترین روشهای تولید ترکیبات بین فلزی الیاژسازی مکانیکی است دراین تحقیق نانوکریستال کاربید کروم با ترکیب پودر اولیه با نسبCr7C3 ،Cr3C2،Cr23C6 توسط الیاژسازی مکانیکی به دست آمد. پودرها تا 12 ساعت تحت اسیاکاری قرارگرفتند پس از 6 ساعت مشاهده شد اتمهای کربن در شبکه نفوذ کردند و محلول جامد تشکیل شد هیچگونه ترکیب بین فلزی تا 10 ساعت پس از اسیاکاری مشاهده نشد اما پودرهایی که تا 12 ساعت تحت اسیاکاری قرارگرفتند ترکیب بین فلزی مشاهده شد. به منظور بررسی پیدایش فازها از روش تفرق اشعه ایکس XRD استفاده گردید. و مورفولوژی پودرها به کمک میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM مورد بررسی و مطالعه گرفت. اندازه کریستالهای کاربید کروم حاصله با استفاده از رابطه ویلیامسون هال در زمان های مختلف اسیاکاری تعیین گردید.