سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسین ثمره – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات سیرجان

چکیده:

امروزه در کشورهای درگیر با مسئله حرکتهای توده ای تمایل فزاینده ای جهت ارزیابی و تهیه نقشه خطر وخسارت این پدیده ها وجود دارد. شناسایی نواحی مستعد وقوع حرکتههای توده ای یکهی از اقدامات اولیه درمدیریت منابع طبیعی و کاهش طسارات ناشی از این پدیده ها محسوب می گردد. در این راستا با توجه به هدف و شرایط محیطی مدل های پهنه بندی مختلفی ارائه گردیده است. در این تحقیق نقشه پهنه بندی خطر حرکتهای توده ای با استفاده ازمدل ارزش اطلاعاتی در حوزه آبخیز اوانک تهیه و کارایی آن مورد بررسی قرار گرفت. زمین لغزشهای موجود شناسایی و نقشه پراکنش آنها بعنوان شاهد تهیه شد. لایه های اطلاعاتی زمین شناسی، شیب کاربری زمین جهت شی،، گسل، فاصله از راه و فاصله از رودطانه، بارندگی و ارتفاع تهیه شدند. پس از جمع جبری لایه های اطلاعاتی نقشه پهنه بندی طرر نسبی زمین هازش با مدل ارزش اطلاعاتی در محیم برنامه Arc-GIS تهیه شد. نتایج تحقیق نشان داد که بین اعداد و رده های طرر این مدل ارزش اطلاعاتی با مساحت هازش ههای موجهود همبستگی و ارتباط معنی داری در سرح یک درصد بر قرار است. بنابراین مدل ارزش اطلاعاتی در این آبخیز مدل مناسب، می باشد