سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حمیدرضا پورقاسمی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری ، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربیت م
حمیدرضا مرادی – استادیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه مدرس، گروه مهندسی آبخیزداری، م
مجید محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری ، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربیت م

چکیده:

هدف از این تحقیق تهیه نقشه احتمالی زمین لغزش در حوزه آبخیز صفارود با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی میباشد. به این منظور برای پهنه بندی خطر زمین لغزش در منطقه از مدل نسبت فراوانی استفاده گردید. در ابتدا نقاط لغزشی با استفاده از عکس های هوایی و مطالعات صحرایی شناسایی گردید. سپس برای تهیه نقشه حساسیت به خطر زمین لغزشلایه های اطلاعاتی شیب،جهت شیب، ارتفاع از سطح دریا، لیتولوژی، کاربری اراضی، فاصله ازجاده ، فاصله از شبکه آبراهه و فاصله از گسل به عنوان عوامل موثر بر خطر زمین لغزش منطقه شناسایی و در محیط نرم افزار ILWIS رقومی گردیند. آنگاه ارتباط بین هر یک از عوامل موثر وزمین لغزش های رخداده با استفاده از مدل احتمالی نسبت فراوانی تعیین و نقشه خطر زمین لغزش منطقه مورد مطالعه تهیه گردید. نتایج حاصله نشان داده که 43/27% از اراضی منطقه مورد مطالعه در پهنه های خطر بالا و خیلی بالا قرار گرفته است.