سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش دانشجویی فناوری نانو

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

زهرا مهربان – دانشگاه الزهرا گروه شیمی
فائزه فرزانه – دانشگاه الزهرا گروه شیمی
مهدی قندی – دانشگاه تهران گروه شیمی
علیرضا عباسی – دانشگاه الزهرا گروه شیمی

چکیده:

میان حفره های آلومینوسیلیکات ) ) MAS بـا نـسبت مـولی Si/Al برابـر بـا 25 ، 50 ، 100 و 150 از مـواد اولیـه آلومینیـوم ایـزو پروپوکساید، تترا اتیل ارتوسیلیکات، استیل استون ( عامل کی لیت ساز ) و ستیل تری متیل آمونیوم برومید با روش سل – زل تهیه شدند . نتایج حاصل از XRD ، جذب N2 ، TEM و 27 Al Solid Sttae NMR نشان می دهد که میان حفرهها با ساختار منافذ کرمی شکل 1 در سه بعد تشکیل شده اند . میان حفره تهیه شده با نسبت مولی Si/Al =25 ، با موفقیت کامل واکنش آلکیل دار شدن فنل با -1 اکتن را در فاز مایع و در دمای 160°C در جهت تولید محصول منو آلکیل کاتالیزگری می نماید .