سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهدی حاج ولیئی – گروه فیزیک، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
مرتضی منصور – گروه فیزیک، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
بابک ژاله – گروه فیزیک، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
اکبر زنده نام – گروه فیزیک، دانشگاه اراک، اراک، ایران

چکیده:

لایههای نازک نانوبلورهای اکسید روی از پخت لایههای نازک روی که به روش کندوپاش لایهنشانی شده اند، تهیه شده است . زیرلایه بکار رفته در این تحقیق از جنس شیشه بوده و دایرهای شکل هستند . این نمونهها سپس با استفاده از پراشسنج اشعه ایکس، روش بینابنمایی فرابنفش – مرئی و استفاده از میکروسکوپ الکترونی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است . در این مطالعه نانوذرات اکسید روی با اندازه های متوسط 33 نانومتر تشکیل شدند . گاف انرژی برای این ذرات در حدود 3/9 الکترون – ولت بدست آمد .