سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1386

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

ناهید شیری ورنامخواستی – گروه فیزیک دانشگاه اصفهان، خیابان هزار جریب , اصفهان
مرتضی ناهید – گروه فیزیک دانشگاه اصفهان، خیابان هزار جریب , اصفهان
جمشید عمیقیان – گروه فیزیک دانشگاه اصفهان، خیابان هزار جریب , اصفهان

چکیده:

در این پژوهش گارنت ایتریوم – آهن جانشانی شده با ایندیوم، با فرمول شیمیایی ) x =0,1 ,0,2 ,0,3 ,0,4 ) Y3Fe5-xInxO12 ، به روش متداول سرامیکی تهیه گردید . الگوهای XRD ی پودر گارنتهای جانشانی شده نشان میدهند که نمونه ها همگی تکفاز اند . جابهجایی قلههای الگوهای پراش پرتو ایکس XRD به سوی زوایای متر اندازه گیری شد . نتایج این اندازه گیری نشان LCR کوچکتر با افزایش مقدار ایندیوم، نشان دهنده افزایش ثابت شبکه است . دمای کوری نمونه ها توسط دستگاه داد با افزایش ایندیوم دمای کوری کاهش مییابد . دلیل این امر را می توان با در نظر گرفتن کاهش یونهای مغناطیسی Fe 3+ و جایگزینی آنها با یونهای نامغناطیسیIn 3+که منجر به تضعیف نیروهای تبادلی در برهمکنشهای مغناطیسی می شود، توجیه نمود . چرخه پسماند مغناطیسی نمونهها نیز توسط دستگاهVSM ترسیم و مغناطش اشباعی نمونهها به دست آمد . نتایج این اندازه گیریها نشان میدهد که با افزایش مقدار ایندیوم، مغناطش اشباعی افزایش مییابد . دلیل این افزایش، جانشانی یونهای نامغناطیسی In 3+به جای یونهای مغناطیسیFe 3+در جایگاههای هشت وجهی است.