سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رضا نظری – کارشناس ارشد هیدروژئولوژی
حمیدرضا ناصری – دانشیار دانشگاه شهید بهشتی تهران

چکیده:

آگاهی از سیستم جریان آبهای زیرزمینی به خصوص درمناطقی که بهره کمی از نزولات جوی برده اند و منابع آب سطحی چندانی ندارند از درجه اهمیت بالایی برخوردار است اهداف اصلی تهیه مدل آب زیرزمینی دشت چاه دراز که درمجاورت کفه نمکی سیرجان واقع گردیده است درک کمی جریان آب زیرزمینی تصحیح پارامترهای هیدرولیکی آبخوان برآورد حجم آبخوان و مولفه های گوناگون بیلان دشت است که فرایند بهینه تصمیم گیری مدیریت آبخوان براساس آنها خواهد بوددراین تحقیق سیستم جریان آب زیرزمینی درآبخوان به وسیله مدلسازی عددی تفاضل محدود توسط نرم افزار GMS7.0 شبیه سازی شده است پس از واسنجی مدل برای سال آبی ۸۷-۸۶ آنالیز حساسیت و سپس صحت سنجی برای سال آبی ۸۸-۸۷ برمدل اعمال گردید نتایج مدل رضایت بخش بود و نشان داد که می توان از آن برای اهداف پیش بینی استفاده نمود.