سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

میثم جمالی – کارشناس ارشدژئومورفولوژی-هیدرولوژی، اداره کل آموزش وپرورش استان فار

چکیده:

» معنی بهره گیری گردشگری از علوم زمین، به ویژه جغرافیای طبیعی، زمین شناسی، ژئوفیزیک وسایر علوم طبیعی است. در واقع ژئوتوریسم، علم بررس ی وبهره گیری از شکل های ناشی ا زفرایند های بیرونی درجهت توسعه گردشگری است. این فرایندهاباعث بوجود آمدن شکل های متفاوت ب ا چشم انداز های گوناگون می شوند .در واقع شرایط زیستی وآب وهوایی، سب ب دگرگونی محیط های موجودمی شودودرهرمنطقه باویژگی اقلیمی متفاوت،شرایط گوناگونی را پدید می آورد. براین اساس، شناخت ظرفیت های طبیعی مناطق برای جذب ژئوتوریسم، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. سی سخت باداشتن طبیعتی زیبا ، اقلیم ومحیط زیست مناسب، و نیز مناطقی سرشار از پدیده های منحصر به فرد علوم زمین ، بستر مناسبی برای پیشر فت صنعت گردشگری ورقابت باکشورهای دیگ ر فراهم کرده است. سی سخت در استان کهکیلویه وبویر احمد ودر شهرستان دنا قرار دارد. علاو ه بر این از جاذبه های طبیعی وزیست محیط ی منحصر بفردی نیز برخوردار است. در این پژوهش ظرفیت های ژئوتوریسم سی سخت مورد بررسی قرار گرفته است. هدف پژوهش، شناسایی ومعرف ی انجام گردیده « توصیفی، تحلیلی وپیمایشی » محدوده های ژئوتوریستی منطقه است که به روش است.