سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مهندسی، هنر و محیط زیست

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

محمد رحیم زاده باشمحله – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه آزادیزد. دانشکده هنر و معماری.یزد،ایران
سعید قاسمی – کارشناس ارشد معماری، مربی، عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی اشراق،بجنورد،ایران

چکیده:

خراسان شمالی به لحاظ دار بودن سابقه و قدمت و عناصر با ارزش تاریخی وهمچنین اقوام مختلف و گوناگونی فرهنگی و ویژگیهای بسیار بارز و خاص تاریخی مذهبی و طبیعی، توانمندیهای فراوانی در زمینه گسترش توسعه صنعت گردشگری را داشته و این پتانسیلهای گردشگری در رشد و توسعه پایدار منطقه تأثیرگذار می باشد . لذا هدف از نگارش این مقاله معرفی توانمندیها و قابلیتهای بالقوه و بالفعل صنایع دستی به منظور توسعه پایدار این پتانسیل ها برای جذب گردشگران داخلی و خارجی می باشد . مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی تحلیلی مبتنی بر اطلاعات و اسناد کتابخانه ای و نیز مطالعات میدانی می باشد که مطالعات نشان دهنده آن است که خراسان شمالی به جهت وجود اقوام مختلف و ریشه های عمیق فرهنگی و صنایع دستی مختلف و بی بدلیل می تواند نقش مهمی در گردشگری داشته باشد. با توجه به نتایج ابن مقاله که نشان می دهد صنایع دستی خراسان شمالی حاصل نیروی انسانی داخلی و بوم آوری و عدم نیاز به صنایع و مواد اولیه غیراز سرزمین و بوم خود است می تواند نقش اساسی و بی بدلیلی در توسعه گردشگری پایدار ایفا نماید