سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

شعبان رضا قربانی – گروه فیزیک دانشگاه تربیت معلم سبزوار، سبزوار
ابراهیم رستم آبادی – گروه فیزیک دانشگاه تربیت معلم سبزوار، سبزوار

چکیده:

ترکیبات بس بلوری ابررسانای NdBa 2-xLaxCu 3 O 7-δ به روش استاندارد پودر حالت جامد ساخته شده اند . توان گرما الکتریسیته، S ، به صورت تابع ی S دمایی که در آن Tmax و NdBa 2-xLaxCu 3 O 7-δ مطالعه شده است . توان گرماالکتریسیته ترکیبات 0/0≤x ≤0/3 از دما و غلظت آلایش در بازه آلایش بیشینه است؛ با افزا یش غلظت آلا یش افزایش می یابند . تغییرات توان گرماالکتر یسیته در دما ی اتاق S 290 K برحسب آلا یش نشان می دهـد کـه بـا افـزا یش آلایش چگالی حاملهای بار در صفحات بصورت خطی تا آلایش x = 0/2 کاهش می یابد و برای x ≥0/2 آهنگ کاهش چگالی کمتر می شود .