سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دوازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احمد رجبی – کارشناس ارشد عمران – گرایش سازه های دریایی، دانشگاه علم و صنعت ایران
باقر ذهبیون – استادیار، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در سواحلی مانند سواحل خلیج عمان که در معرض امواج مرتفع و سطح آب با دامنه تغییرات بزرگ هستند، تعیین ریسک رخداد سیلاب وسرریزی آب از روی سازه ساحلی با در نظر گرفتن موج یا سطح آب به تنهایی، تخمینی درست نمی باشد. در چنین حالتی هر دو متغیر سطح آب و ارتفاع موج در تعیین سرریزی و بالاروی موج از روی سازه ساحلی اهمیت دارند . و به عبارتی نیاز به داشتن اطلاعات از رخداد مشترک این دو متغیر در آن منطقه خاص می باشد . رویکردهای آماری مختلفی برای محاسبه توزیع احتمالاتی مشترک متغیرها موجود می باشد . در این مقاله توزیع احتمالاتی مشترک ارتفاع موج و سطح آب بر اساس رویکردDesk Study ارائه شده است. توزیع احتمالاتی این دو متغیر برای مقادیر مختلف همبستگی در نمودارهایی ارائه شده است . نمودارهایی که بر اساس این رویکرد در این تحقیق ارائه شدهاند از اهمیت بسزایی در تعیین ارتفاع تاج سازههای حفاظت ساحلی برخوردار میباشند.