سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سمیه عمرانی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی زیست محیطی، دانشگاه فردوسی مشهد
سیداحمد مظاهری – عضو هیات علمی گروه زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
محمدحسین محمودی قرایی – عضو هیات علمی گروه زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

منطقهی کوه زر در بخش مرکزی کمربند ولکانیکی -پلوتونیکی خواف -بردسکن واقع در 35 کیلومتری غرب تربت حیدریه در استان خراسان رضوی قرار دارد. درمعدن زرمهر، جهت استخراج طلا از سنگ معدن، از فرآیند سیانوراسیون (cyanidation) استفاده می شود. وجود سیانور در منطقه یک مسئلهی مهم زیست محیطی است. در این پژوهش به منظور ارزیابی کلی از غلظت سیانید، تعداد 7 نمونه خاک و رسوب از اطراف سدباطله و پاییندست آن و حوضچه باطله و همچنین پایین دست کارخانهیفرآوری معدن به منظور آنالیز سیانیدکل و کمپلکسهای قابل حل سیانید در اسیدضعیف (waeak acid dissociable cyanide) مورد بررسی قرار گرفت. همچنین غلظت گونههای مختلف سیانید در پساب سدباطله مورد بررسی قرار گرفت و گونهی غالب سیانید در نمونههای پساب سیانید آزاد تعیین شد. غلظت سیانید در نمونههای اطراف سد باطله بسیار بالا و به تدریج به سمت پاییندست غلظت آن کاهش می یابد که نشان دهندهی تاثیر فرآیندهای تجزیهی طبیعی سیانید از قبیل تبخیر در طول زمان است، بطوریکه گسترش آلودگی سیانید در منابع آب و خاک منطقه را کاهش میدهد اما این فرآیندها قادر به حذف کامل سیانید نیستند.