سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مژده داودی فرد – کارشناسی ارشد زمین شناسی زیست محیطی
گیتی فرقانی تهرانی – استادیار دانشکده علوم زمین دانشگاه صنعتی شاهرود
حسن اسماعیلی – کارشناس زمین شناس معدن سرب و روی باما

چکیده:

معدن سرب و روی ایرانکوه یکی از بزرگترین ذخایر سرب و روی ایران است. در این مطالعه غلظت کل عناصر سرب، روی، آنتیموان، کادمیم، و آرسنیک در نمونه خاکهای سطحی در معدن ایرانکوه مناطق کشاورزی مجاور معدن، و باطلههای فرآوری توسط دستگاهICP-MS تعیین شد. همچنینمیزان ماده آلی، کربنات وpH نمونههای خاک نیز با روشهای استاندارد اندازهگیری شد. نتایج بهدست آمده نشان میدهد کهpH خاکها در محدوده قلیایی است و میزان ماده آلی خاکها کمتر از ١درصد میباشد. روند تغییر غلظت عناصر در نمونهها به صورتZn> Pb> Sb> As> Cdاست.بالاترین غلظت عنصر آنتیموان در خاکهای کشاورزی اطراف معدن مشاهده میشود، در حالی که باطلههای فرآوری، بالاترین غلظت سایر عناصر مورد مطالعه را نشان میدهند. خاک منطقه معدنیکمترین غلظت عناصر مورد مطالعه را داراست. غلظت عناصر مورد مطالعه در خاکهای منطقه معدنیو خاکهای کشاورزی اطراف معدن، از غلظت عناصر در خاکهای میانگین جهانی بالاتر است. با توجه به نتایج بدست آمده، غلظت بالای عناصر در خاکهای منطقه ایرانکوه را میتوان به عوامل مختلف از جمله کانهزایی سرب و روی در منطقه، هوازدگی سنگهای غنی از عناصر مورد مطالعه، وجود باطله های فرآوری، و فعالیت کشاورزی نسبت داد.