سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حجت حاتمی – موسسه آموزش عالی سراج تبریز
محمدباقر بناء شریفیان – دانشگاه تبریز
علی دقیق – شرکت مهندسی مشاور نیروی آذربایجان منا تبریز
رحیم عجبی فرشباف –

چکیده:

وجود انواع بارهای غیرخطی درسیستم توزیع و رشد روزافزون آنها به دلیل نیاز شدید به انرژی کنترل شده با کیفیت مطلوب و هزینه کم ایجاب می کند که سایرتجهیزات سیستم نیز متناسب با آنها تجدید ساختار شده و درمقادیر نامی آنها تجدید نظر شود ترانسفورماتورهای توزیع یکی از این تجهیزات مهم درسیستم هستند که همواره درمعرض این نوع بارها هستند هارمونیکهای تولیدی ناشی از این بارها باعث افزایش انواع تلفات درترانسفورماتورها شده و نهایتا می تواند درجه حرارت ترانسفورماتور را از مقدار نامی آن افزایش دهد لذا باید متناسب با بار قدرت نامی ترانسفورماتور را بازبینی نموده طوریکه درجه حرارت آن از مقادیر مجاز افزایش نیابد با استفاده از نرم افزار المان محدود Vector Fields و به کمک کوپل مداری ترانسفورماتور توزیع درشرایط بارغیرسینوسی قرارگرفته و مورد تحلیل مغناطیسی قرارمیگیرد و چگالی چریان درهادیهای مختلف سیم پیچی درشرایط بارغیرسینوسی مورد بررسی قرارگرفته است.