سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مهندسی، هنر و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

اعظم مرادی طادی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، گروه مهندسی صنایع، قزوین، ایران
سروش آوخ دارستانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، گروه مهندسی صنایع، قزوین، ایران

چکیده:

نمودارهای کنترل شوهارت، مهمترین ابزارهای کنترل کیفیت آماری هستند که نقش مهمی در بازرسی وکنترل کیفیت محصولات دارد. در نمودار کنترل آماری، برای دادههای قطعی، مفهوم کیفیت محصول توسط یک تابع دو عضوی صفر و یک به صورت درست یا نادرست بیان شدهاست. از آنجاییکه طبقه- بندی دودویی در بسیاری مواقع نمیتواند رضایتبخش باشد، به ویژه هنگامی که دادهها مبهم و نامشخص هستند، بنابراین نمودار کنترل آماری فازی معرفی شدهاست. هدف از این تحقیق، ارایه یک رویکرد فازی برای نمودار کنترل IX-MR میباشد. دادهها به اعداد فازی ذوزنقهای تبدیل شده و حدود کنترل با استفاده از روش مد فازی محاسبه شدهاست. نتایج به چهار دستهی تحت کنترل، تقریباً تحت کنترل، خارج از کنترل و تقریباً خارج از کنترل طبقهبندی میشود. درنهایت یک مطالعهی موردی ارایه شده و روش پیشنهادی در نرمافزار متلب کدنویسی شدهاست. نتایج نشان میدهد که نمودار کنترل فازی نسبت به حالت کلاسیک از حساسیت بیشتری برخوردار است