سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مهتاب پورآتشی – دانشجوی دکتری آموزش کشاورزی
سیدمحمود حسینی – دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده:

کشور ایران با بحران شدیدی درزمینه اشتغال دانش آموختگان کشاورزی دست به گریبان است علل اصلی را می توان اینگونه بیان نمود که تعداد دانشجویان آموزش عالی کشاورزی مرتبا درحال افزایش است و ازطرف دیگر سیاستهای دولت درجهت خصوصی سازی و کوچک سازی ساختار خود و برنامه اصلاحات ساختاری موجب کاهش استخدام در بخش دولتی گردیده است لذا با توجه به دگرگونی های صورت گرفته در بازار کارکشاورزی و رشد شدیدبیکاری در میان دانش آموختگان آموزش عالی کشاورزی یکی از نیازهای بخش کشاورزی توسعه کارآفرینی می باشد ودراین راستا بهترین گزینه برای آماده نمودن فراگیران نظام آموزشی جهت اشتغال دربازار کار آموزش کارآفرینی است از آنجا که درحال حاضر تعداد زیادی از دانشجویان آموزش عالی کشاورزان را دختر تشکیل میدهند مقاله حاضر درصدد است تابه بحث درخصوص آموزش کشاورزی کارآفرینانه در گروه مذبور بپردازد و ابعاد مورد تاکید مقاله کنکاش دردو مقوله چرایی و چگونگی توسعه آموزش کشاورزی کارآفرینانه در بین دانشجویان دختر خواهد بود آنچه مسلم است اینکه آماده سازی درخصوص کارآفرینی نباید بعد از فارغ التحصیلی باشد بلکه برای تحقق این امر لازم است طی فرایندی و درحین تحصییل مقدمات لازم فراهم شود یکی از مهمترین این مقدمات تحت تاثیر قرار دادن روحیه کارآفرینی دانشجویان است جامعه آماری تحقیق را دانشجویان دختر سال چهارم کارشناسی شاغل به تحصیل در دانشکده های کشاورزی دانشگاه تهران تشکیل دادند که 50 نفر از آنها به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخابشدند. ابزار اصلی تحقیق برای جمع آوری اطلاعات پرسشنامه ای بوده است براساس نتایج بدست آمده دانشجویان در سه گروه غیرکارآفرین 24% و کارآفرینان بالقوه 46% و مستعد کارآفرینی 30% قرارگرفتند. همچنین مهمترین راهکار آموزش موثر برکارآفرینی دانشجویان دختر از دیدگاه پاسخگویان عبارت از توجه به مباحث نظری و عملی به صورت توام می باشد.